Składki

Spis treści

  1. Składki członkowskie
  2. Składki instruktorskie
  3. Problem ze składkami
  4. Wysokość składek członkowskich
  5. Wysokość składek instruktorskich

Składki członkowskie mogą być opłacane:

– Gotówką, po uprzednim umówieniu się ze skarbnikiem chorągwi na spotkanie.

– Przelewem, z oficjalnego konta bankowego drużyny/szczepu/hufca. Konto, z którego są przelewane składki powinno być zarejestrowane w Okręgu Małopolskim ZHR.

Składki nie mogą być wpłacane z prywatnych kont drużynowego, opiekuna drużyny, rodziców i osób trzecich lub kont firmowych.

Składki należy wpłacać na poniżej podane dane:

Numer konta: 33 1020 1026 0000 1102 0526 4090 (PKO BP SA)

Nazwa: Małopolska Chorągiew Harcerzy ZHR

Adres: ul. Grzegórzecka 45-47

Kod pocztowy: 31-532 Kraków

Przykładowy tytuł: 43 KDH “Altowianie” – składki członkowskie za 16 osób – od IV 2021 do IX 2021.

Uwaga! Nadanie składkom złego tytułu, zwłaszcza pominięcie frazy “składki członkowskie” uniemożliwia ich zaksięgowanie w chorągwi i wymusza ponowne wykonywanie przelewów lub inne niedogodności!!!

#TytułujDobrze #SkładkiCzłonkowskie

Składki te mogą być opłacane z prywatnych kont zarówno instruktora jak i osób trzecich lub kont firmowych – ważne, żeby w opisie przelewu zaznaczyć czyja składka jest opłacana. 

Numer konta: 20 1020 1026 0000 1402 0466 1031 (PKO BP SA) 

Nazwa: Małopolska Chorągiew Harcerzy ZHR 

Adres: ul. Grzegórzecka 45-47 

Kod pocztowy: 31-532 Kraków 

Przykładowe tytuły: pwd. Jan Kowalski HO – składki instruktorskie – od IV 2021 do VI 2021.

Andrzej Nowak HR – składki harcerz starszy – od IV 2021 do VI 2021.

Uwaga! Nadanie składkom złego tytułu, zwłaszcza pominięcie frazy “składki instruktorskie” uniemożliwia ich zaksięgowanie w chorągwi i wymusza ponowne wykonywanie przelewów lub inne niedogodności!!!

Po pierwsze, przeczytaj poniższe pytania i odpowiedzi, a jeśli nie uda Ci się w ten sposób rozwiązać Twojego problemu, skontaktuj się ze mną:

Telefon: +48 722 566 009

Adres email: krzysztof.bartecki@malopolska.zhr.pl

Możesz też dodać mnie do znajomych na FB i pisać ze mną przez messenger:

https://m.facebook.com/profile.php?id=100013675142581&ref=content_filter

Uwaga! Jeśli chcesz umówić się ze skarbnikiem telefonicznie, lepiej wyślij sms – przez większą część roku przebywa za granicą i nie zawsze jest w stanie odebrać.

Jeśli napisałeś maila, skarbnik odpisuje na nie zazwyczaj w poniedziałki o godzinie 16:00 lub później.

Wysokość składek członkowskich w 2024 roku wynosi 23,00 zł miesięcznie od osoby.

Drużynowy zbiera składki od wszystkich członków gromady/drużyny, w przyjęty jego środowisku sposób. Składka jest jednakowa dla każdego członka ZHR (zucha, harcerza, wędrownika).

Z całej zebranej kwoty drużynowy odprowadza do chorągwi stałą część na podstawie statusu swojej drużyny. Różne statusy drużyn są podane w tabeli poniżej wraz z kwotami jakie powinny wpłacać za określone okresy.

JEDNOSTKA 

ZA ILE OSÓB

KWOTA ZA MIESIĄC KWOTA ZA PÓŁ ROKU

gromada zuchów związkowa

12 os.

276 zł

1 656 zł

gromada zuchów próbna

9 os.

207 zł

1 242 zł

drużyna harcerzy związkowa

16 os.

368 zł

2 208 zł

drużyna harcerzy próbna

13 os.

299 zł

1 794 zł

drużyna wędrowników związkowa/KHS

8 os.

184 zł

1 104 zł

drużyna wędrowników próbna/KHS próbny

5 os.

115 zł

690 zł

Zastęp samodzielny, mała lub powstająca drużyna wędrowników, harcerzy, zuchów*.

x os.

x*23 zł

x*138 zł

*Generalnie jednostka mająca mniej osób niż wynosi stawka za drużynę/gromadę próbną; patrz infografika poniżej.

Jak wynika z tabeli, nawet jeśli drużyna liczy 30 osób, ale ma status drużyny związkowej, drużynowy przekazuje wyżej składki wyłącznie za 16 osób.

Podobnie, jeśli gromada zuchów związkowa liczy 17 osób, płaci składki za 12 członków. To co zostanie, może być wydane przez drużynowego zgodnie z potrzebami jednostki – może na krótkofalówki dla drużyny albo koszulkę dla każdego z harcerzy?

Wysokość składek instruktorów i harcerzy starszych w 2024 roku to 18,00 zł miesięcznie zarówno dla instruktorów niepracujących jak i pracujących. 

Komendant chorągwi zachęca do ustawienia sobie na koncie opcji comiesięcznych przelewów na konto chorągwi i opłacania składek w ten sposób. 

W razie niemożności płacenia składek, należy napisać mailem odpowiedni wniosek do komendy chorągwi (komendant.harcerzy@malopolska.zhr.pl), z podaniem przyczyny i okresu, za jaki chciałoby się uzyskać obniżkę lub zwolnienie z płacenia składek – przekaże on prośbę Zarządowi Okręgu, który zwalnia ze składek instruktorskich. 

Przed urlopem, rezerwą lub skreśleniem się trzeba uregulować ewentualne zaległości składkowe. 

Prosimy hufcowych i samych zainteresowanych instruktorów, aby chęć przeniesienia się w któryś z wymienionych wyżej stanów, niezwłocznie zgłaszali na adres komendant.harcerzy@malopolska.zhr.pl. 

Poniżej dla porządku podaję definicje stanów, w jakie można zostać przeniesionym: 

– Urlop instruktorski, jest udzielany na z góry określony czas, na okres najwyżej 12 miesięcy na podstawie istotnej i konkretnej przyczyny. W jego trakcie pozostaje w mocy przydział służbowy, ale ustaje obowiązek płacenia składek (§ 12 Regulaminu Służby Instruktorskiej). 

– Rezerwa instruktorska oznacza stan zwolnienia z obowiązku pełnienia funkcji wychowawczej oraz obowiązku płacenia składek na czas nieokreślony; przywrócenie z rezerwy następuje w wyniku wyznaczenia funkcji wychowawczej (§ 13 Regulaminu Służby Instruktorskiej). 

– Skreślenie instruktora, to wyłączenie z ZHR, pozbawienie praw członkowskich, odebranie stopni i utrata uprawnień z nich wynikających. Skreślony instruktor nie może także nosić munduru oraz ustają wszystkie jego zobowiązania na rzecz ZHR, w tym obowiązek płacenia składek instruktorskich (§ 6 Regulaminu Służby Instruktorskiej). 

Możliwe jest także: 

– Zawieszenie instruktora; ma miejsce, kiedy wystąpiły okoliczności uniemożliwiające wiarygodne pełnienie przez niego funkcji wychowawczej; powoduje zawieszenie w prawach i obowiązkach instruktora, w tym zwalnia z płacenia składek instruktorskich. (§ 14 Regulaminu Służby Instruktorskiej). 

–  Aby w uzasadnionym przypadku komendant chorągwi podjął inną decyzję niż ta zalecana przez regulamin, odnośnie jakiegokolwiek aspektu służby instruktorskiej, w tym płacenia składek (§ 16 ust. 1 Regulaminu Służby Instruktorskiej). 

W razie niezgłoszenia przejścia w któryś z wyżej wymienionych stanów, w dalszym ciągu normalnie będą naliczane należności składkowe

Kwoty przekazywane wyżej (te opisane i wyszczególnione w tabeli) trafiają z kolei do jednostek nadrzędnych:

Oraz są wydawane w następujący sposób:

“Składki wpłacane są do jednostki nadrzędnej miesięcznie lub kwartalnie z góry do 5 dnia miesiąca rozpoczynającego miesiąc lub kwartał” (§ 7 Instrukcji zbierania składek członkowskich w ZHR)

Najwygodniej byłoby więc zbierać je właśnie na początku każdego kwartału (za trzy miesiące następne miesiące z góry). Wpłacanie składek jest jednak możliwe przez cały rok, a chorągiew zachęca do utrzymania zwyczaju wpłacania składek co pół roku.

W sekrecie mogę także zdradzić, że co jakiś czas w różnej formie odbywają się konkursy składkowe. Często dotyczą one terminowego opłacenia składek, za co oferowane są zniżki czy nagrody – warto więc co jakiś czas zorientować się, czy nie są akurat ogłoszone.

Jeśli masz jakieś zaległości, warto rozwiązać ich kwestię jak najszybciej – pozwoli to na efektywniejsze i efektowniejsze wykorzystywanie czasu i talentów skarbnika i zespołu kwatermistrzowskiego chorągwi.

Dane odnośnie stanu opłacenia składek instruktorskich oraz składek członkowskich posiada skarbnik i komenda chorągwi oraz poszczególni hufcowi. Jeśli masz pytania odnośnie tego, jaki jest Twój aktualny status składek, wyślij zapytanie do jednej z osób z poniższej listy. W pierwszej kolejności do skarbnika, a jeśli nie odpowie w ciągu dwóch/trzech dni – do swojego hufcowego, możesz też wysłać dwa maile na raz.

Skarbnik chorągwi 

phm. Krzysztof Bartecki HR tel. 722 566 009 krzysztof.bartecki@malopolska.zhr.pl 

Skarbnik Obwodu Tatrzańskiego 

Klimek Józefowicz HO tel. klimek.jozefowicz@malopolska.zhr.pl  

Hufcowy Hufca Krowodrza 

phm. Andrzej Żarnowski HO tel. 666 357 399 Andrzej.zarnowski@malopolska.zhr.pl 

Hufcowy Hufca Podgórze 

phm. Michał Brzoskowski HR tel. 662 990 252 Michal.Brzoskowski@malopolska.zhr.pl  

Hufcowy Hufca Polonia Minor

pwd. Krzysztof Baś HR tel. 881 597 533 krzysztof.bas@malopolska.zhr.pl

Hufcowy Hufca Stare Miasto 

phm. Dominik Łapiński HR tel. 602 954 950 dominik.lapinski@malopolska.zhr.pl  

Hufcowy Hufca Śródmieście 

phm. Filip Kowalewski HR tel. 794 294 496 filip.kowalewski@malopolska.zhr.pl  

Hufcowy Hufca Zwierzyniec 

phm. Damian Świerk HR tel. 692 059 466 damian.swierk@malopolska.zhr.pl  

Hufcowy Hufca Wawel 

phm. Jakub Palczewski HR tel. 661 045 755 jakub.palczewski@malopolska.zhr.pl

Hufcowy Hufca Tatrzańskiego 

phm. Maciej Knapik HR tel. 796 153 581 maciej.knapik@malopolska.zhr.pl 

W razie niemożności opłacania składek przez pojedynczego członka drużyny z obiektywnie istotnych powodów, drużynowy może zwolnić go z ich płacenia lub zmniejszyć pobieraną od niego kwotę, pod warunkiem opłacenia regulaminowej kwoty z pozostałych zebranych w drużynie środków. 

Jeśli większa liczba członków drużyny nie może płacić składek lub istnieją inne poważne przesłanki, można ubiegać się o zmniejszenie kwoty składek członkowskich. Należy wtedy napisać mail z podaniem przyczyny i okresu, za jaki chciałoby się uzyskać obniżkę składek na adres komendy chorągwi: komendant.harcerzy@malopolska.zhr.pl.  

Składki mogą być co do zasady obniżone maksymalnie do kwoty 10 złotych od osoby za miesiąc (tyle kasy okręg przekazuje do naczelnictwa), choć wyjątkowe sytuacje będą rozpatrywane indywidualnie. 

Wszelkie zmiany takie jak: 

  • powołanie nowej drużyny/gromady, 
  • rozwiązanie drużyny/gromady, 
  • przeniesienie drużyny/gromady w stan próbny, 
  • zamknięcie okresu próbnego i nadanie statusu drużyny/gromady związkowej, 

powinny być jak najszybciej przekazywane do hufcowego i w razie potrzeby wyżej, do komendy chorągwi. 

#NowaDrużyna #RozwiązanieDrużyny